กองทุนพัฒนาแม่โจ้
Maejo Development Fund

ประวัติความเป็นมา

"กองทุนพัฒนาแม่โจ้" กำเนิดด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ซึ่งได้พระราชทานเงินจากการจัดงานเดิน - วิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติเมื่อปี 2529 เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สืบไป

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ในขณะนั้นจึงมีมติเห็นควรดำเนินการให้เงินจำนวนนี้คงอยู่และเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น โดยจัดตั้ง "กองทุนพัฒนาแม่โจ้" อย่างเป็นทางการขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2531 โดยมีการจัดกิจกรรมการกุศลและผู้บริจาคเงินสมทบกองทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งศิษย์เก่าแม่โจ้และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนตลอดมาทำให้เงินกองทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปี พ.ศ. 2553 - 2557 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะครบ 80 ปี การก่อตั้ง จึงมุ่งระดมความร่วมมือให้ทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของกองทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของมหวิทยาลัยอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาทั้งอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา การพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ และการบริการวิชาการ ต่อสังคม ชุมชน มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมออกสู่สังคม

"80 ปีแม่โจ้ มุ่ง 80 ล้านเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เน้นการระดมความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกภาคส่วนทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าแม่โจ้ และประชาชนชาวไทย เพื่อบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาแม่โจ้